Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Matejovce nad Hornádom.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vám v súlade s § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v prílohe zasiela záverečné stanovisko k navrhovanému strategickému dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025“, ktorého obstarávateľom je Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice.

Dotknutá obec je podľa § 14 ods. 5 zákona povinná zverejniť záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu do troch pracovných dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámi, kde a kedy je možné doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. V prípade mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 je táto lehota stanovená na desať dní. Schvaľujúci orgán podľa § 15 ods. 2 zákona nemôže bez záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu schváliť strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania a je povinný dodržať ďalšie ustanovenia podľa § 15 zákona. Obstarávateľ doručí schválený strategický dokument v listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát príslušnému orgánu a zároveň ho zverejní na svojej internetovej stránke alebo iným vhodným spôsobom.

Do uvedeného dokumentu je možné nahliadnuť na Obecnom úrade počas stránkových hodín.

Prílohy

Popis

Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) oznámenie o strategickom dokumente „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“ podľa § 5 ods. 1 zákona. „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“ je strategickým dokumentom pre oblasť regionálneho rozvoja Košického kraja podľa § 3 písm. c) a § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z., ktorý určuje smerovanie v tejto oblasti. Hlavným cieľom adaptačnej stratégie je znižovanie citlivosti na klimatickú zmenu v oblasti životného prostredia, fyzickej infraštruktúry, v oblasti ekonomiky a sociálnych vecí a zvyšovanie adaptačnej kapacity Košického kraja na dôsledky klimatickej zmeny Okresný úrad v sídle kraja podľa § 6 ods. 2 zákona zverejnil oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle Ministerstva životného prostredia na adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-dosledky-zmeny-klimy-v kosickom-kraji a predložil oznámenie o strategickom dokumente na zaujatie stanoviska schvaľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam Košického kraja. Po preštudovaní predloženého oznámenia, s prihliadnutím na doručené stanoviská a po prerokovaní rozsahu hodnotenia strategického dokumentu okresný úrad v sídle kraja určuje podľa § 8 zákona nasledovný rozsah hodnotenia strategického dokumentu:

1.VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE: Vzhľadom na charakter tohto strategického dokumentu, ako aj vzhľadom k procesu jeho spracovávania, bude strategický dokument „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“ spracovaný v jednom variante. Pre ďalšie hodnotenie podľa zákona sa určuje okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument neprijal a nerealizoval) aj variant riešenia strategického dokumentu uvedený v oznámení o strategickom dokumente. 2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV

2.1. Všeobecné podmienky

2.1.1. Obstarávateľ zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu najmenej v rozsahu určenom podľa § 8 ods. 3 zákona a výsledok hodnotenia uvedie v správe o hodnotení strategického dokumentu, vypracovanej podľa § 9 ods. 3 zákona. Vzhľadom na povahu a rozsah strategického dokumentu je potrebné, aby správa o hodnotení strategického dokumentu obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 4 zákona, primerane k charakteru strategického dokumentu.

2.1.2. Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia vplyvov strategického dokumentu.

2.1.3. Obstarávateľ doručí na okresný úrad v sídle kraja kompletné vyhotovenie správy o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu v počte 2 ks a 2x na elektronickom nosiči (okresný úrad v sídle kraja si vyhradzuje možnosť spresniť konečný počet dokumentácií).

2.2. Špecifické požiadavky Z predloženého oznámenia a stanovísk k nemu doručených v zmysle § 6 ods. 6 zákona na okresný úrad v sídle kraja vyplynula potreba v správe o hodnotení činnosti podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovaným strategickým dokumentom:

2.2.1. Primerane miere úrovni strategického dokumentu sa v správe o hodnotení zaoberať posúdením vplyvov strategického dokumentu, resp. jeho strategických a špecifických cieľov na územia sústavy Natura 2000 podľa aktualizovanej Metodiky hodnotenia vplyvov plánov, programov a projektov na územia sústavy Natura 2000 (SAŽP, 2023) v zmysle platnej legislatívy, autorizovanou osobou podľa § 28a zákona č. 543/2002 Z. z. a to buď priamo v texte správy o hodnotení alebo v samostatnej prílohe správy o hodnotení.

2.2.2. Pri posudzovaní vplyvov strategického dokumentu a pri vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu zohľadniť relevantné požiadavky, vyplývajúce zo stanovísk doručených k oznámeniu, prípadne k určenému rozsahu hodnotenia strategického dokumentu.

2.2.3. V samostatnej prílohe správy o hodnotení vyhodnotiť všetky stanoviská a požiadavky v nich obsiahnuté (ich akceptovanie, resp. neakceptovanie), ktoré boli doručené k oznámeniu, resp., ktoré budú doručené k určenému rozsahu hodnotenia strategického dokumentu.

2.2.4. V samostatnej prílohe vyhodnotiť aj splnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia strategického dokumentu.

2.2.5. Ak sa počas vypracovania správy o hodnotení vyskytnú nové skutočnosti, súvisiace s predmetom posudzovania, je potrebné ich uviesť v správe o hodnotení strategického dokumentu.

UPOZORNENIE

Podľa § 8 ods. 7 zákona obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení, ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým. V súlade s § 8 ods. 6 zákona bude rozsah hodnotenia zverejnený aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR – https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-dosledky-zmeny-klimy-v-kosickom-kraji Podľa § 8 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 odsekov 5 a 6 zákona, Okresnému úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Prílohy

Popis

Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „ okresný úrad v sídle kraja“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 19.05.2023 oznámenie o strategickom dokumente „Vodíková stratégia Košického kraja“.

Na základe § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec Vás informujeme, že  „Vodíková stratégia Košického kraja“ je zverejnené  aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vodikova-strategia-kosickeho-kraja

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 do 21 dní od zverejnenia informácie o správe. Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Na základe § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec Vás informujeme, že  „Vodíková stratégia Košického kraja“ je zverejnené  aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vodikova-strategia-kosickeho-kraja

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 do 21 dní od zverejnenia informácie o správe. Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Zároveň Vás upozorňujeme, že strategický dokument svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona, v ktorom okresný úrad v sídle kraja rozhodne, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa zákona.

Prílohy

Popis

Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 19.05.2023 oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona, ako dotknutej obci zasielame (v elektronickej podobe).

Na základe § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec Vás informujeme, že „Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030“ je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-inovacna-strategia-kosickeho-kraja-2121-2030.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 do 21 dní od zverejnenia informácie o správe. Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Zároveň Vás upozorňujeme, že strategický dokument svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona, v ktorom okresný úrad v sídle kraja rozhodne, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa zákona.