Preskočiť na obsah

Kultúra

Knižnica
Verejná knižnica bola v obci založená v roku 1925. Od svojho založenia bola umiestnená v budove rímskokatolíckej ľudovej školy. V roku 1933 bolo v obecnej knižnici 120 kníh.
Po vzniku socialistického Československa došlo k zmene názvu obecnej knižnice na miestnu ľudovú knižnicu.
V roku 1973 patrila miestna ľudová knižnica v Matejovciach nad Hornádom medzi 35 knižníc, ktoré boli vyhodnotené za najlepšie knižnice v republike.

Zvyky a tradície
V živote Matejovčanov mali vždy významné miesto ľudové zábavy, svadby a ostatné ľudové obyčaje. Zábavy sa usporiadavali na Kamenči, alebo v starej krčme, neskôr v kultúrnom dome a v prípade pekného počasia na futbalovom ihrisku.
Pekným ľudovým zvykom v obci bolo jasličkovanie. Na Turíce sa stavali máje.
Na Veľkú noc chodili skupiny chlapcov oblievať dievčatá.
V 50-tych rokoch vznikol v Matejovciach nad Hornádom hudobný spevácky súbor.

Ochotnícke divadlo
Začiatky divadelníctva v obci siahajú len k roku 1924. V rokoch 1924 – 1930 sa odohralo 7 divadelných predstavení v školskej miestnosti na primitívnom, zväčša vypožičanom javisku.

Plánovitá príprava a nácvik divadelných predstavení začína až v roku 1930, kedy sa mládež združuje do divadelného krúžku, ktorého činnosť riadili učitelia ľudovej školy. Medzi predstaveniami sa o zábavu postarali matejovskí cigáni, ktorí hrali a spievali ľudové piesne.
Po druhej svetovej vojne sa divadelné predstavenia konali v barakoch, ktoré boli postavené pri železničnej trati, a neskôr po dobudovaní novostavby ZDŠ v miestnosti kultúrneho domu.
V roku 1982 bol vytvorený divadelný krúžok Mladosť. Tento krúžok vyvíjal činnosť len niekoľko rokov a na konci 80-tych rokov sa rozpadol.
 

Pamiatky v obci
V obci je dominantou kostol, ktorý dala postaviť za čias pred reformáciou rodina Paczolt.

Rímskokatolícky kostol sv. Katarína Alexandrijskej z čias pred reformáciou – postupne strácal pôvodný charakter. Pôvodný sa zachoval iba barokový oltár z r. okolo 1750.