Preskočiť na obsah

Cirkev

V Matejovciach nad Hornádom sa nachádza rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej. Matejovský kostol, postavený ešte za čias pred reformáciou, stratil neskoršie pri opätovnom upravovaní svoj pôvodný charakter.

1918

Po roku 1918 došlo k viacerým úpravám a prístavbám kostola, ktoré zmenili interiér a exteriér kostola.

1933

V roku 1933 bola prevedená oprava a maľba kostola a v lete 1938 bol vystavaný kostolný múr.

1948

V roku 1948 bola prevedená elektrifikácia kostola.

1964

Začiatkom 60-tych rokov to bola jednoloďová stavba s presbytériom s rovným uzáverom, ktorý bol zaklenutý valenou klenbou. Loď mala rovný kazetový strop.
Svätá omša s vysviackou kostola sa už v prestavanom kostole konal 18. októbra 1964 za účasti rudnianskeho farára Michala Šefčíka a kaplána zo Spišskej Novej Vsi.

1978

V roku 1978 vyhotovil František Brajer Betlehem s jasličkami a rok neskôr sa kúpili elektrické pece do kostola, ktoré boli zapojené koncom septembra 1979. Organ do kostola bol zhotovený v máji 1968.

1999

Ďalšie významné úpravy kostola sa konali až v 90-tych rokoch 20. storočia. Samostatnou časťou kostola je drevená zvonica, ktorá je postavená vedľa kostola.
Jej súčasťou sú zvon Katarína, uliaty v roku 1921 a zvon Božia Rodička, uliaty o dva roky neskôr. Zvonica bola obitá plechom v roku 1976. V roku 1999 boli kúpené a inštalované elektronické zvony.

Život obyvateľov Matejoviec nad Hornádom bol taktiež v 20. storočí hlboko ovplyvnený vierou v Boha, čo dosvedčujú kríže v okolí obce a existovala previazanosť medzi náboženským a spoločenským životom v obci. Veľmi významnú funkciu plnili kostolné zvony, ktoré spočiatku slúžili len cirkvi. Zvonenie bolo spočiatku v prvom rade výzvou na modlitbu, ale postupne priberalo nové funkcie.

Zvonilo sa proti mračnám, pripomínal sa nástup a skončenie práce, zvonilo sa na poplach.
Administratívne bola táto obec filiálkou Chrasti nad Hornádom, kde mali obyvatelia farský kostol. Väčšina obyvateľov bola rímskokatolíckeho vyznania.

Od 1. januára 1992 začala filiálka Matejovce nad Hornádom hospodáriť samostatne, teda oddelene od farnosti Chrasť nad Hornádom. V tomto roku po prvýkrát v histórii obce boli v kostole odslúžené obrady Veľkonočnej vigílie.

Po tom, čo bol v roku 1992 – 1993 farárom v Chrasti nad Hornádom bývalý misionár v Argentíne Ján Nemčík SVD, dochádza k administratívnej zmene vo farnosti. Obec Matejovce nad Hornádom sa od 1. januára 1994 pričlenila k farnosti Rudňany.
Za pôsobenia ThDr. ICLic. Jána Duda PhD. Farnosť duchovne ožila a okrem iného vznikol aj dievčenský spevokol. V lete 1995 prichádza do farnosti kaplán ICLic. Ján Marhefka. Počas ich pôsobenia sa v obci po prvýkrát konali každodenne bohoslužby a bola zavedená lektorská služba, keď v nedele čítali pri bohoslužbách čítania matejovskí veriaci. Od roku 2007 vo farnosti pôsobí Mgr. Matúš Perignát. Za jeho doterajšieho pôsobenia došlo k výmene strešnej krytiny, k obnoveniu interiéru kostola ako aj k reštaurovaniu dreveného kazetového stropu.

ROK 2023

Od 4.6 2023 má naša farnosť nového správcu farnosti, ktorým je Mgr. Roman Šemrák. Doterajší správca Mgr. Marcel Macala bude výpomocným duchovným. Srdečne ho v našej obci a farnosti vítame ⛪️