Preskočiť na obsah

Materská škola

Mgr. Terézia Halčínová

Riaditeľka

materskaskola@obecmatejovcenadhornadom.sk 0911 266 298

Z histórie

Nakoľko kronika materskej školy nebola zavedená od založenia školy, vtedajšia pani riaditeľka Mária Rerková založila kroniku dodatočne podľa informácií súdr. riaditeľa NŠ Jozefa Becka.

Riadenie materskej školy od založenia kroniky:

1948/49 – Alžbeta Antolíková

1949/50 – Justina Novysedláková

1950 – 1952 – Anna Kristeková

1952/53 – Anna Kubinová

1953 – 1955 – Zelma Palušáková

1955 – 1957 – Mária Rerková

1957 – 1962 – Júlia Konečná

1962 – 1995 – Anna Bohorová

1996 – 2016 – Anna Brajerová

2016 – 2021 – Bc. Lenka Vrabľová

2021 – Mgr. Terézia Halčínová

Materská škola bola založená 1. septembra 1948 a bola umiestnená v byte riaditeľa národnej školy, kde mala k dispozícii na svoje účely dve menšie miestnosti, a to učebňu a šatňu. Po dostavaní novostavby ZDŠ, sa od 1. septembra 1967 presťahovala do tejto budovy. Na svoju prevádzku dostala jednu miestnosť, ktorá slúžila súčasne ako učebňa a miestnosť na hranie. V roku 1974 sa začala stavať nová budova MŠ. Dokončená bola v roku 1976. V novej jednotriednej MŠ s celodennou prevádzkou sa začala prevádzka s 30 deťmi. Deti často vystupovali v kultúrnom dome, spoločne so žiakmi ZŠ sa každoročne zúčastňovali karnevalov a výletov do prírody.

Súčasnosť

Obec Matejovce nad Hornádom má aj dve školské zariadenia, a to:
– Materskú školu a
– Školskú jedáleň pri materskej škole

V školskej jedálni sa stravujú aj žiaci základnej školy a dôchodcovia.

Prioritou pri výchove detí je vychádzať z toho, čo im je blízke, čo ich obklopuje a s čím majú každodenný kontakt. Výchova je zameraná na vzťah k rodine, priateľom, budovanie vzťahu a záujmu o obec, v ktorej žijú. Viesť deti k tomu, aby vnímali krásu okolia, v umení a v živote, ale zároveň chrániť a starať sa o životné prostredie, v ktorom vyrastajú. Viesť deti k zachovávaniu ľudových tradícií našich predkov. Naša materská škola sa nachádza v krásnom prostredí, ideálnom na podporu a rozvíjanie environmentálneho vzdelávania a obohacovanie poznatkov detí praktickým spôsobom – vychádzky a pobyt vonku. Zároveň pri budovaní kladného vzťahu k svojej obci a rodnému kraju vedieme deti k uvedomovaniu si kultúrnych hodnôt prostredníctvom veku primeraných hier, riekaniek, vyčítaniek.

Charakteristika Materskej školy v Matejovciach nad Hornádom

Materská škola je jednotriedna. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú traja pedagogickí zamestnanci a jeden odborný zamestnanec. Poskytujú celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku dvoch až šiestich rokov, počas celého dňa, pričom môžu zabezpečovať aj poldennú výchovnú starostlivosť. Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti socio-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, etickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život deti na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu s názvom Šikovné sovičky.

Organizácia materskej školy

Dĺžka dochádzky do materskej školy je od 1 do 4 rokov. Prevádzka materskej školy v pracovných dňoch je od 6:30 do 16:15. Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8:00 a prevezme si ho spravidla od 15:00. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v materskej škole na jedno nezaopatrené dieťa činí 10€/mesačne. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10 dňa v kalendárnom mesiaci. Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu pre nasledujúci rok. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 30. marca. Riaditeľ školy spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

1976/77

Dňa 17. októbra 1976 o 1800 hod. bolo slávnostné otvorenie novej budovy MŠ s odovzdaním do užívania. Otvorenia sa zúčastnili rôzny funkcionári, učiteľky materskej školy s deťmi, rodičia detí a mnoho občanov obce. Po oboznámení sa s priestormi novej materskej školy, vystúpili deti MŠ s krátkym kultúrny programom. Dňa 20. októbra 1976 začala riadna prevádzka s celodennou starostlivosťou.V tomto školskom roku bolo zapísaných 31 detí.

Riaditeľka školy – Anna Bohorová
Triedna učiteľka – Anna Brajerová
Školníčka – Anna Kozáková
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká
Pomocnica ŠJ – Agnesa Andrašiová
Kurič – Ján Hozza

1977/78

V tomto školskom roku bolo zapísaných 32 detí.

Dňa 5. apríla 1978 bola prevedená komplexná inšpekčná previerka. S prácou na škole bola vcelku spokojná a konštatovala, že s deťmi sa pracuje správne podľa dočasných osnov výchovnej práce.Riaditeľka školy – Anna Bohorová
Triedna učiteľka – Anna Brajerová
Školníčka – Anna Kozáková
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká
Pomocnica ŠJ – Agnesa Andrašiová
Kurič – Ján Hozza

1978/79

Nie je známy počet zapísaných detí v tomto školskom roku, avšak počet detí staršej vekovej skupiny je 14.

Dňa 19. októbra 1978 navštívil materskú školu zaslúžilý člen strany, bojovník II. svetovej vojny, ktorý za vyslobodenie republiky obdržal „válečný kríž“ a iné vyznamenania, pri príležitosti 60. výročia vyhlásenia samostatnosti ČSSR a 60. výročia VOSR. S deťmi viedol krátku besedu o vzniku samostatnej Československej republiky. Deti mali možnosť vidieť niektoré dokumenty a podrobne počúvali každé slovo p. Sedláka. Upozornil deti na dôležitosť váženia si mieru v našej krajine.

V čase epidémie infekčného ochorenia pečene a „Q“ horúčky boli postihnuté aj deti v MŠ v počte 5.

Riaditeľka školy – Anna Bohorová
Triedna učiteľka – Anna Brajerová
Školníčka – Agnesa Andrašiová
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká
Pomocnica ŠJ – Katarína Filipová
Kurič – Ján Hozza

1979/80

Tak ako každoročne materská škola plne spolupracovala s APOZ, SZČ, ČSČK, s pánom Sedlákom, so základnou školou, kde učiteľka ZŠ pripravila pre deti ukážkovú vyučovaciu hodinu z matematiky. Následne učiteľka MŠ pripravila učiteľke ZŠ výstup z matematických predstáv a Jazykovej výchovy. Vzťahy sa prehlbovali spoločným zhotovovaním učebných pomôcok. Ďalej materská škola spolupracovala s MNV, i so ZRPŠ.

Riaditeľka školy – Anna Bohorová
Triedna učiteľka – Anna Brajerová
Školníčka – Agnesa Andrašiová
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká
Kurič – František Brajer


1980/81

V tomto školskom roku bolo zapísaných 28 detí, z toho 6 detí staršej vekovej skupiny.

Deti tak ako každý rok pripravili kultúrny program pri príležitosti osláv významných výročí VOSR, zimných slávností, Víťazného Februára, MDŽ, MDD.

Prostredníctvom besied a zamestnania počas dňa v MŠ boli deťom približované dni oslobodenia obce – 21. január, 1. – 9. máj, kedy sa spolu s rodičmi zúčastňovali slávnostných sprievodov v okresnom meste.

9. mája 1981 sa uskutočnilo posedenie pri „partizánskej vatre“ na vrchu „Námeška“, kde si deti vypočuli slová priamych účastníkov bojov a spytovali sa na vojnové časy.Riaditeľka školy – Anna Bohorová
Triedna učiteľka – Anna Brajerová
Školníčka – Agnesa Andrašiová
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká
Kurič – František Brajer

1981/82

V tomto školskom roku bolo v materskej škole zapísaných 26 detí, z toho 7 detí staršej vekovej skupiny.

V materskej škole sa konala každoročná prehliadka zubného chrupu, ktorú vykonávala
dr. Divoková. 3. mája 1982 bola prevedená previerka v rámci bežného hygienického dozoru p. Kušnyerovou Martou, ktorá bola s hygienou v priestoroch školy v celku spokojná.

Riaditeľka školy – Anna Bohorová
Triedna učiteľka – Anna Brajerová
Školníčka – Agnesa Andrašiová
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká
Kurič – František Brajer

1982/83

V tomto školskom roku bolo zapísaných 28 detí, z toho 14 dievčat a 14 chlapcov.

7. februára 1983 sa uskutočnila spoločná akcia so ZŠ a rodinou. Deti sa zúčastnili fašiangového karnevalu, ktorý im priniesol mnoho zážitkov a spomienok.Oslavy Víťazného Februára a MDŽ sa z dôvodu chrípkovej epidémie nekonali.

Deti si pripomenuli Marec- mesiac knihy i Apríl – zameraný na ochranu prírody a životného prostredia.

Riaditeľka školy – Anna Bohorová
Triedna učiteľka – Anna Brajerová
Školníčka – Agnesa Andrašiová
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká
Kurič – Rozália Brajerová

1983/84

V tomto roku bolo zapísaných 28 detí, z toho 14 dievčat a 14 chlapcov.

V mesiaci október navštívili našu MŠ príslušníci ZNB z obvodného strediska v Markušovciach. Premietli deťom film o bezpečnosti cestnej premávky, odpovedali na kladené otázky. pre deti bolo toto dopoludnie zaujímavé, ale zároveň poučné.

V čase od 1.3 – 31. 3. 1984 sa prevádzalo komplexné maľovanie priestorov školy, nátery olejových soklov, natieranie okien. Prevádzka MŠ nebola prerušená, v tomto mesiaci sme sa zdržiavali v miestnosti slúžiacej ZPOZ-u. Pri upratovaní po maliaroch sa zapájali niektorí z rodičov detí, za čo im patrí patričná vďaka. Dňa 1. apríla 1984 sme sa vrátili do priestorov našej MŠ.

6. apríla 1984 – komplexná inšpekcia

Riaditeľka školy – Anna Bohorová
Triedna učiteľka – Anna Brajerová
Školníčka – Agnesa Andrašiová
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká
Kurič – Rozália Brajerová

1984/85

V marci deti navštívili miestnu ľudovú knižnicu.

20. apríla deti spolu s rodičmi a prevádzkovými zamestnancami sa zúčastnili brigády pri úprave okolia MŠ a prístupovej cesty od parku k MŠ.

V priebehu školského roka školu pravidelne navštevoval obvodný zubný lekár. Preventívnu prehliadku zdravotné stavu detí previedla obvodná detská lekárka dr. Kovaľová.

Riaditeľka školy – Anna Bohorová
Triedna učiteľka – Anna Brajerová
Školníčka – Darina Grivalská
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká
Kurič – Rozália Brajerová

1985/86

Podľa prípisu ONV – OŠ sa deti tunajšej MŠ mali zúčastniť dvojtýždňového turnusu v škole v prírode, ktorého sa však z dôvodu nesúhlasu rodičov, nezúčastnili.

9. máj deti oslávili tradičným „pochodom vďaky“ na kopec Námeška, kde bolo posedenie pri „partizánskej vatre“.

1. júna 1986 deti zo záznamov po prvý krát oslávili svoj deň, v priestoroch OB, z dôvodu zlého počasia. Deti predstavili deťom kultúrny program. Potom nasledovala malá disco párty, ktorú zabezpečil p. Pavol Ledecký. Na občerstvenie pre deti prispeli členovia Jednoty – SD. Slávnosť sa konala v spolupráci ZŠ.

V mesiaci jún sa konala taktiež olympiáda v Chrasti nad Hornádom, kde sa naša Lenka Michalková umiestnila na 3. mieste v behu na 20 metrov.

Riaditeľka školy – Anna Bohorová
Triedna učiteľka – Anna Brajerová
Školníčka – Darina Grivalská
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká
Kurič – Štefan Michalko

1987/88

V tomto školskom roku bolo zapísaných 21 detí, z toho 10 chlapcov a 11 dievčat.

25. februára 1988 sa konali verejné oslavy na počesť 40. výročia Víťazného februára. Deti vystúpili s bohatým programom.

Pri príležitosti MDŽ si deti pripravili rôzne básne a piesne s touto tematikou. V kultúrnom dome sa predstavili kultúrnym programom a pre mamičky si pripravili darčeky v podobe „varechy – bábiky“.

Tradičné posedenie na Námeške pri „partizánskej vatre“ sa nekonalo z dôvodu veľkého požiaru v lese v dňoch pred 1. májom 1988.

Riaditeľka školy – Anna Bohorová
Triedna učiteľka – Anna Brajerová
Školníčka – Darina Grivalská
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká
Kurič – Štefan Michalko

1988/89

V tomto školskom roku bolo zapísaných 17 detí.

V spolupráci s výborom ZRPŠ pri MŠ a ZŠ sa konali spoločné oslavy „Deda Mráza v MŠ“. Deti tak, ako každý rok vstúpili s bohatým programom, pobavili rodičov veselými hrami so zimnou tematikou. Kultúrny program predviedli aj žiaci zo ZŠ.

V čase od 8. februára do 22. februára sa deti zúčastnili ŠvP v Gelnici – Turzov. Tohto pobytu sa zúčastnilo 10 detí a 2 učiteľky.

Riaditeľka školy – Anna Bohorová
Triedna učiteľka – Anna Brajerová
Školníčka – Agnesa Andrašiová
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká

1992/93

V tomto školskom roku bolo zapísaných 15 detí.

Po dohode s obecným úradom, ZŠ a MŠ pripravili rodičia tejto obce deťom „MDD – juniáles“ na ihrisku. Deti v sprievode hudby došli na určené miesto, kde sa zúčastnili rôznych im pripravených súťaží. Vládla radostná nálada, deti domov odchádzali so spevom na perách.

Riaditeľka školy – Anna Bohorová
Triedna učiteľka – zastup. p. Bodová
Školníčka – Eva Smotrilová
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká
Kuchárka ŠJ – zastup. Eva Hricová
Kurič – Štefan Michalko

1993/94

V tomto školskom roku bolo zapísaných 13 detí.

17.12.1993 zavítal do našej materskej školy Mikuláš. Slávnosť bola spojená so ZŠ. Deti spevom a tančekmi privítali Mikuláša, ktorý sa im potom bohato odmenil.

Dňa 5. februára usporiadal výbor ZR karneval pre deti ZŠ a MŠ.

Riaditeľka školy – Anna Bohorová
Triedna učiteľka – zastup. p. Bodová
Školníčka – Eva Smotrilová
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká
Kurič – Štefan Michalko

1995/96

V tomto školskom roku nastali zmeny vo vedení materskej školy. V decembri 1995 sa konala rozlúčka s pani riaditeľkou Annou Bohorovou. Od 1. januára 1996 je menovanou riaditeľkou p. Anna Brajerová. Od 2. januára 1996 sa triednou učiteľkou MŠ stala p. Angela Filipová.

Prebiehali rôzne akcie tak ako po iné roky – MDD, Karneval.

Riaditeľka školy – Anna Bohorová/Anna Brajerová
Triedna učiteľka – Anna Brajerová/Angela Filipová
Školníčka – Eva Smotrilová
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kurič – p. Bohor

1996/97

V tomto školskom roku bolo zapísaných 17 detí.

Deti počas školského roka navštívili rôzne divadelné predstavenie. Pre rodičov a občanov obce pripravovali kultúrny program pri posedení pri jedličke. Spoločne si užili karneval a navštívili aj prírodný zdroj vody v našej obci, kde spoločne opekali.Riaditeľka školy – Anna Brajerová
Triedna učiteľka – Angela Filipová
Školníčka – Eva Smotrilová
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká
Kurič – Ján Bohor

1997/98

V tomto školskom roku bolo zapísaných 19 detí.

Deti navštívili ZUŠ v Spišskej Novej Vsi, kde videli predstavenie „Lesní muzikanti“. Na vlastné oči videli veľa hudobných nástrojov a vypočuli si rôzne skladby.

MDŽ – pri tejto príležitosti deti vyrobili mamám papierové darčeky.

8. júna 1998 – opekačka na školskom dvore. Deti si pochutili na opekanej slaninke, cibuľke i reďkovke.Riaditeľka školy – Anna Brajerová
Triedna učiteľka – Angela Filipová
Školníčka – Eva Smotrilová
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká
Kurič – Ján Bohor

1998/99

V tomto školskom roku bolo zapísaných 22 detí, z toho 10 predškolákov.

21. októbra 1998 10 predškolských detí začalo navštevovať kurz nemeckého jazyka.

Našu školu navštívilo 70 detí z okolitých obcí, obzreli si našu obec a jej okolie s vyhliadkou na Spišský hrad.
Karneval detí a Juniáles bol organizovaný obcou. Sprevádzali ich športové aktivity, ktoré sa deťom veľmi páčili.

Riaditeľka školy – Anna Brajerová
Triedna učiteľka – Angela Filipová
Školníčka – Eva Smotrilová
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká
Kurič – Ján Bohor

1999/00

V tomto školskom roku bolo do MŠ zapísaných 17 detí.

Deti si v spolupráci s učiteľkami a rodičmi vyrábali karnevalové masky, ktoré si na karneval následne obliekli. Na karnevale deti tancovali, spievali a zabávali sa.30. mája deti absolvovali turistickú vychádzku, kde preukázali dostatok vedomostí o prírode, správaní sa, orientácii a ochrane zdravia.

Riaditeľka školy – Anna Brajerová
Triedna učiteľka – Angela Filipová
Školníčka – Eva Smotrilová
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká
Kurič – Ján Bohor

2000/01

V tomto školskom roku bolo zapísaných 18 detí z toho 10 chlapcov a 8 dievčat.

Obecný úrad usporiadal v tomto roku Karneval na ľade. Deti MŠ sa v sprievode rodičov pohybovali na korčuliach veľmi odvážne. Karneval na ľade sa organizoval po prvý krát.

MDD – usporiadala obec v spolupráci s požiarnikmi a ich vystúpením. Na tejto akcii sa zúčastnila aj MŠ Chrasť n/Hor.Riaditeľka školy – Anna Brajerová
Triedna učiteľka – Angela Filipová
zastup. Lenka Vaščaková
Školníčka – Eva Smotrilová
Vedúca ŠJ – Nataša Frankovičová
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká
Kurička – Eva Smotrilová

2001/02

V tomto školskom roku bolo zapísaných 14 detí, z toho 8 chlapcov a 6 dievčat.19. mája 2002 MŠ v spolupráci s obecným úradom usporiadali slávnosť pri príležitosti Dňa matiek. Deti pripravili mamkám krásne darčeky, ktoré im potom odovzdali.

S deťmi sme absolvovali turistickú vychádzku – k prameňu – „Pod Bučo“, kde si opiekli slaninu a vyrobili vence z kvetov.

Riaditeľka školy – Anna Brajerová
Triedna učiteľka – Angela Filipová
Školníčka a kurička – Eva Smotrilová
Vedúca ŠJ – Nataša Frankovičová
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká

2002/03

V tomto školskom roku bolo prihlásených 12 detí.

S účinnosťou od 1.7.2002 v zmysle § 4 odst. 1 a 2. Z. č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov prechádza zriaďovateľská funkcia MŠ na obec Matejovce nad Hornádom 97.

Deti v mesiaci november pripravili výstavu ovocia a zeleniny, ktorú dopestovali rodičia detí.11. júna 2003 deti absolvovali celodenný výlet do Košíc spojený s prehliadkou mesta, Dómu sv. Alžbety, spievajúcej fontány.Riaditeľka školy – Anna Brajerová
Triedna učiteľka – Lýdia Divulitová
Školníčka a kurička – Eva Smotrilová
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká

2003/04

V tomto školskom roku do MŠ dochádzalo 12 detí, z toho 7 chlapcov a 5 dievčat.

Október – mesiac úcty k starším. Učiteľky MŠ spolu s deťmi pozdravili ženy, mužov z obce, pestrým kultúrnym programom a malým, vlastnoručne zhotoveným darčekom.

Deti pravidelne absolvovali rôzne turistické prechádzky v okolí dediny.

Riaditeľka školy – Anna Brajerová
Triedna učiteľka – Lýdia Divulitová
Zastupujúca učiteľka – Angela Filipová
Školníčka a kurička – Lucia Vodhanelová
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká

2004/05

V tomto školskom roku bolo zapísaných 13 detí, z toho 6 chlapcov a 7 dievčat.

Deti pripravili svoj kultúrny program na rôzne spoločenské podujatia, a to Mesiac úcty k starším, Mikuláš, Posedenie pri Vianočnom stromčeku,…

Združenie Laník pripravilo pre všetky deti obce Karneval na ľade, ktorého sa zúčastnili i deti z MŠ.Deti si užili celodenný výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi a navštívili kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach.Riaditeľka školy – Anna Brajerová
v zastúpení – Lýdia Divulitová
Triedna učiteľka – zastup. Angela Filipová
Školníčka a kurička – Lucia Vodhanelová
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká

2005/06

V tomto školskom roku bolo zapísaných 14 detí, z toho 8 dievčat a 6 chlapcov.

28. marca 2006 sa konala oslava 58. výročia od založenia MŠ. Pri tejto príležitosti zavítala do MŠ redaktorka denníka „Korzár“, prezentovala existenciu MŠ v regióne.21. júna 2006 sa konal 1. ročník športovej olympiády v Danišovciach, ktorej sa zúčastnilo 10 detí z MŠ.

Riaditeľka školy – Anna Brajerová
Triedna učiteľka – Lýdia Divulitová
Školníčka a kurička – Lucia Vodhanelová
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká

2006/07

V tomto školskom roku bolo zapísaných 12 detí, z toho 5 dievčat a 7 chlapcov.

V apríli sa uskutočnila akcia „Malý ochranca prírody“ pri ktorej mali deti možnosť priamej účasti na pracovnej činnosti okolia MŠ – školský dvor.

V júni 2007 sa deti zúčastnili na výlete v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti „Dňa polície s praktickými ukážkami zásahov psovodov.“Deti sa zúčastnili aj na II. ročníku športovej olympiády, tentokrát v Smižanoch.Riaditeľka školy – Anna Brajerová
Triedna učiteľka – Lýdia Divulitová
Školníčka a kurička – Lucia Vodhanelová
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká

2007/08

V tomto školskom roku bolo zapísaných 14 detí, z toho 9 chlapcov a 5 dievčat.

Deti sa zúčastnili exkurzie na miestnej farme, kde sa pomocou zážitkového učenia oboznámili s prácou na farme a so zvieratkami.

V marci na vernisáži organizovanej Spišským osvetovým strediskom boli prezentované práce našich detí – Daniela Volfa a Sáry Adamcovej.Deti sa zúčastnili „Kinematovlaku“, kde im boli premietané detské kreslené rozprávky.

Riaditeľka školy – Anna Brajerová
Triedna učiteľka – Lýdia Divulitová
Školníčka a kurička – Lucia Vodhanelová
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká

2008/09

V tomto školskom roku bolo zapísaných 12 detí, z toho 6 chlapcov a 6 dievčat.

Deti navštívili v mesiaci november miestny cintorín, aby si pripomenuli Pamiatku zosnulých.

V júni zorganizovali „Veselý deň v Matejovciach nad Hornádom“, kde sa stretli s deťmi materských škôl z okolitých dedín.Navštívili taktiež Spišské divadlo – „O zázračnej krhličke“.

Riaditeľka školy – Anna Brajerová
Triedna učiteľka – Lýdia Divulitová
Školníčka a kurička – Lucia Vodhanelová
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká

2009/10

V tomto školskom roku bolo zapísaných 10 detí, v priebehu roka však pribudli ďalšie 2.

Deti sa zúčastnili súťaže „Nezvyčajné tvary ovocia a zeleniny z našej záhradky“. Deti si priniesli do MŠ rôzne druhy ovocia a zeleniny. Vystavili ručné práce svojich starých mám a počúvali o živote aký bol kedysi a aký je dnes.Absolvovali besedu s členmi DHZ z obce.

Riaditeľka školy – Anna Brajerová
Triedna učiteľka – Lýdia Divulitová
Školníčka a kurička – Lucia Vodhanelová
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká

2010/11

V tomto školskom roku bolo zapísaných 10 detí, z toho 5 dievčat a 5 chlapcov.

Deti spoznávali staré historické budovy v obci. Navštívili výstavu ľudových krojov a zhotovených predmetov.

MŠ v spolupráci so ZŠ zorganizovala spoločnú opekačku detí.

Deti sa zúčastnili na olympiáde „Hviezdičiek v Odoríne.“

Riaditeľka školy – Anna Brajerová
Triedna učiteľka – Lýdia Divulitová
Školníčka a kurička – Lucia Vodhanelová
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kuchárka ŠJ – Anna Ledecká

2011/12

V tomto školskom roku bolo zapísaných 15 detí, z toho 9 dievčat a 6 chlapcov.

Zamestnanci pomáhali pri príprave a organizácii AVITURU.

Deti vystúpili pri oslave mesiaca úcty k starším a Dni matiek.

Deti reprezentovali našu obec nad „Špivanke“ v Smižanoch – Stanko Adamec a na „Malom recitátoriku“ v Jamníku – Sofia Smotrilová. Taktiež sa zúčastnili Olympiády v Hrabušiciach.Riaditeľka školy – Anna Brajerová
Triedna učiteľka – Lýdia Divulitová
Školníčka a kurička – Lucia Vodhanelová
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kuchárka ŠJ – Radka Adamcová

2012/13

v tomto školskom roku bolo zapísaných 16 detí, z toho 8 dievčat a 8 chlapcov.

Deti sa zapojili do projektu „Sabi – pomôž svojej škole“ a aj do programu „Zdravé ďasná – DENTAALARM.“

Vykonali spoločnú vychádzku do miestneho útulku psov – „Šťastný psí.“

V apríli sa konala brigáda rodičov a zamestnancov pri upratovaní školského dvora.Riaditeľka školy – Anna Brajerová
Triedna učiteľka – Lýdia Divulitová
Školníčka a kurička – Lucia Vodhanelová
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kuchárka ŠJ – Radka Adamcová

2013/14

V tomto školskom roku bolo zapísaných 21 detí, z toho 11 dievčat a 10 chlapcov.

Deti vystúpili na obecných oslavách Dňa matiek, i mesiaca úcty k starším.

Zúčastnili sa „Špivanky“ v Iliašovciach, „Malého recitátorika“ v Smižanoch i OFDMŠ Olympiády v Smižanoch.

Staršia skupina detí absolvovala výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne, kde sa toho veľa naučili a spozorovali.

Riaditeľka školy – Anna Brajerová
Triedna učiteľka – Lýdia Divulitová
Školníčka a kurička – Lucia Vodhanelová
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kuchárka ŠJ – Radka Adamcová

2014/15

V tomto školskom roku bolo zapísaných 22 detí, z toho 12 dievčat a 10 chlapcov.

V decembri sa konala návšteva Pátra Zamkovského Michala s členmi klubu „Rieka života:“

Tak ako každý rok sa deti zúčastnili Špivanky, Malého recitátorika a Olympiády v Danišovciach, kde deti obstáli takto:
Marko Olejník – 1. miesto v behu na 20 metrov, Karolína Takáčová – 1. miesto za výtvarný prejav na tému: „Mama, ocko, poďte so mnou športovať“.Riaditeľka školy – Anna Brajerová
Triedna učiteľka – Lýdia Divulitová
Školníčka a kurička – Lucia Vodhanelová
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kuchárka ŠJ – Radka Adamcová

2015/16

V tomto školskom roku bolo zapísaných 21 detí, z toho 12 dievčat a 9 chlapcov.

Deti absolvovali exkurziu v požiarnej zbrojnici obce, spojenú s ukážkami hasičskej techniky a praktických návodov.

Deti navštívili archív baníctva v neďalekých Rudňanoch, kde získali mnoho nových a zaujímavých informácií.


Riaditeľka školy – Anna Brajerová
Triedna učiteľka – Lýdia Divulitová
Školníčka a kurička – Lucia Vodhanelová
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kuchárka ŠJ – Radka Adamcová

2016/17

V tomto školskom roku bolo zapísaných 20 detí, z toho 13 dievčat a 7 chlapcov.

V tomto školskom roku odišla pani riaditeľka Anna Brajerová do dôchodku. Na jej miesto bola zvolená nová pani riaditeľka Bc. Lenka Vrabľová.

V Bystranoch reprezentovala svoju škôlku Alžbetka Šofranková – „Špivanka“.

„Malého recitátorika“ organizovala tentokrát naša materská škola.


Deti sa zúčastnili divadelných predstavení s názvom Slniečko, O mudroďovi a Martinko Klingáč.Riaditeľka školy – Bc. Lenka Vrabľová
Triedna učiteľka – Lýdia Divulitová
Školníčka a kurička – Lucia Vodhanelová
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kuchárka ŠJ – Radka Adamcová

2017/18

V tomto školskom roku bolo zapísaných 20 detí, z toho 14 dievčat a 6 chlapcov.

Deti absolvovali jesennú prechádzku do Jamnického mlyna, kde pozorovali mangalice.

„Špivanka“ – Timea Kačalová
„Malý recitátorik“ – Valentína Čajová

Deti sa zúčastnili besedy s požiarnikmi z obce na tému – „Požiar v domácnosti“.

V júni sa podobne ako každý rok konala rozlúčka s predškolákmi a ukončenie školského roka.Riaditeľka školy – Bc. Lenka Vrabľová
Triedna učiteľka – Lýdia Divulitová
Školníčka a kurička – Lucia Vodhanelová
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kuchárka ŠJ – Radka Adamcová

2018/19

V tomto školskom roku bolo zapísaných 20 detí, z toho 14 dievčat a 6 chlapcov.

Po vystúpení detí pri príležitosti Dňa matiek vystúpil pre deti Ujo Ľubo.

Predškoláci absolvovali plavecký výcvik v Spišskej Novej Vsi.Koniec školského roka deti ukončili výletom na filmové predstavenie : Manu ako blesk.

Riaditeľka školy – Bc. Lenka Vrabľová
Triedna učiteľka – Lýdia Divulitová
Školníčka a kurička – Lucia Vodhanelová
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kuchárka ŠJ – Radka Adamcová

2019/20

V tomto školskom roku bolo zapísaných 18 detí, z toho 14 dievčat a 4 chlapci.

Deti absolvovali turistickú vychádzku ku rieke Hornád, kde pozorovali vodné živočíchy a život pod hladinou.

V tomto školskom roku zasiahla vírusová pandémia COVID – 19 a preto bola prevádzka materskej školy prerušená do 1. júna 2020.

Riaditeľka školy – Bc. Lenka Vrabľová
Triedna učiteľka – Lýdia Divulitová
Školníčka a kurička – Lucia Vodhanelová
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kuchárka ŠJ – Radka Adamcová
Pomocná kuchárka – Dana Kubovčíková

2020/21

V tomto školskom roku bolo v materskej škole zapísaných 19 detí, z toho 14 dievčat a 5 chlapcov.

V októbri 2020 posilnili pedagogický zbor pedagogická asistentka: Mgr. Monika Sedláková a sociálny pedagóg Mgr. Antónia Paľuchová Čarnoká cez projekt.

Od 8.12.2022 bola prerušená prevádzka materskej školy z dôvodu vírusu COVID – 19.

Riaditeľka školy – Bc. Lenka Vrabľová
Triedna učiteľka – Lýdia Divulitová
Školníčka a kurička – Lucia Vodhanelová
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kuchárka ŠJ – Radka Adamcová
Pomocná kuchárka – Dana Kubovčíková

2021/22

V tomto školskom roku bolo zapísaných 19 detí, z toho 8 chlapcov a 11 dievčat.

V septembri deti upratovali lístie na školskom dvore a upravovali si tak okolie materskej školy.Z dôvodu nepriaznivej situácie deti nevystupovali pre starých rodičov, a preto pre svojich starých rodičov nahrali divadielko „O repe“, ktoré následne starým rodičom odovzdali pomocou USB kľúča.Deti zachovávali tradície a to liatím olova na Ondreja, vyháňaním zlých síl na Luciu, či pálením „Šmertečky.“Deti v spolupráci s FS Brežinky nahrali reláciu do miestneho rozhlasu pri príležitosti vianočných sviatkov, ktorá bola následne pre občanov odvysielaná 24. a 25. decembra vo večerných hodinách.

Čitateľský týždeň v marci ukončili „Nocou s Andersenom“, kedy deti ostali v materskej škole s pani učiteľkami do večerných hodín, pri pozeraní filmov a čítaní rozprávok.

V júni MŠ organizovala športovú akciu plnú športových prekážok, vody a blata. Túto akciu nazvali „Matejovskí siláci“ a plánujú ju opakovať každoročne.


Riaditeľka školy – Mgr. Terézia Halčínová
Triedna učiteľka – Bc. Veronika Volfová
Pedagogický asistent – Mgr. Monika Sedláková
Sociálny pracovník – Mgr. Antónia Čarnoká Paľuchová
Školníčka a kurička – Lucia Vodhanelová
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kuchárka ŠJ – Radka Adamcová
Pomocná kuchárka – Dana Kubovčíková

2022/23

V tomto školskom roku je zapísaných 21 detí, z toho 9 chlapcov a 12 dievčat.

Deti v tomto školskom roku vystúpili na podujatí Dňa úcty k starším i s vianočným predstavením.Navštívili múzeum Železníc v Spišskej Novej Vsi a miestne divadlo na predstavení – Perníková chalúpka.

Deti absolvovali trojdňovú Školu v prírode v Starej Lesnej, počas ktorej nám počasie neprialo, ale deti si utužili vzťahy medzi sebou, navštívili Tricklandiu, galériu Dobrá hračky, zažili večernú opekačku a rôzne spoločné aktivity. Deti aj pani učiteľky si školu v prírode užili a tešia sa na ďalšiu.

Čitateľský týždeň sme ukončili „Nocou s Dobšinským“, kedy deti ostali v MŠ do neskorých večerných hodín.

Tradíciou sa stalo vynášanie šmertečky, vyháňanie zlých duchov na Luciu, odlievanie olova na Ondreja, či športová udalosť Matejovskí siláci, pri ktorej sme sa poriadne zablatili.

Materská škola začala spolupracovať s Domom Charitas Matky Terezy.


Riaditeľka školy – Mgr. Terézia Halčínová
Triedna učiteľka – Bc. Veronika Volfová
Pedagogický asistent – Bc. Marcela Semaňák Bandoburová
Sociálny pracovník – Mgr. Antónia Čarnoká Paľuchová
Školníčka a kurička – Lucia Vodhanelová
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kuchárka ŠJ – Radka Adamcová
Pomocná kuchárka – Dana Kubovčíková

2023/24

Školský rok začal 05. 09. 2023 celodennou prevádzkou MŠ. Do materskej školy nastúpilo 21 detí, z toho 10 dievčat a 11 chlapcov.

Materská škola počas letných prázdnin prešla menšou rekonštrukciou, a to maľovaním celej triedy, kúpeľne a toalety. Vymenili sa záchody, umývadlá a obklad za umývadlami.

Deti vystúpili so svojim programom pri príležitosti Dňa úcty k starším, i s vianočným programom.Deti svojim vystúpením potešili aj dôchodcov v Dom Charitas v Matejovciach, s ktorými naďalej udržiavajú spoluprácu. Pre dôchodcov deti v spolupráci s rodičmi a učiteľkami nabalili vianočné balíčky pre každého člena domova.

V januári nastúpil do MŠ ďalší chlapček, takže sa počet detí zvýšil na 22. Z toho 10 dievčat a 12 chlapcov.

Deti v materskej škole navštívili sokoliari majstra Vagana, ale aj sv. Mikuláš. Uskutočnil sa v triede karneval.


Deti udržiavali tradície vynášaním šmertečky, liatím olova na Ondreja i vyháňaním zlých duchov na sv. Luciu.

Riaditeľka školy – Mgr. Terézia Halčínová
Triedna učiteľka – Bc. Veronika Mederyová
Pedagogický asistent – Bc. Marcela Semaňák Brandoburová
Sociálny pracovník – Mgr. Antónia Čarnoká Paľuchová
Školníčka a kurička – Lucia Vodhanelová
Vedúca ŠJ – Vlasta Rusnáková
Kuchárka ŠJ – Radka Adamcová
Pomocná kuchárka – Dana Kubovčíková