Preskočiť na obsah

VZN č. 4-2008 o nakldaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce