VZN č. 3-2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
31. decembra 2012
Kategória

Prílohy