Preskočiť na obsah

Smernica č. 1/2019 o podrobnostiach podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov