Preskočiť na obsah

Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady