Preskočiť na obsah

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Matejovce nad Hornádom