Dodatok č. 1 k VZN č. 3-2012 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, na území obce Matejovce nad Hornádom

Zverejnené
31. decembra 2012
Kategória

Prílohy