Preskočiť na obsah

Schválený projekt Živý d(t)vor

Zverejnené 9.5.2023.

Kategória

Obec Matejovce nad Hornádom sa zapojila do výzvy v rámci Priamej podpory 2023 v oblasti „Budovanie a revitalizácia verejne dostupných priestranstiev v rámci zelenej infraštruktúry obce alebo mesta“ a bola odporučená na pridelenie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na realizáciu projektu „Živý d(t)vor“ v sume 5 800 EUR.

Aby sme Vám priblížili v čom projekt spočíva, prinášame Vám všetky potrebné informácie a budeme sa tešiť ak nám pri realizácii projektu budete nápomocní a pomôžete nám tak naplniť stanovené ciele. Prvá brigáda sa uskutoční už 13. mája 2023.

Obec Matejovce nad Hornádom je malebná dedinka na Spiši, ktorá leží pozdĺž rieky Hornád, obklopená zo všetkých strán krásnymi lesmi, lúkami a kopcami. Stredom obce preteká potôčik Laník a nad tým všetkým sa týčia vrchy Námeška a Hlopčiška. Okrem toho je obec čoraz viac známa vďaka prírodnému unikátu Šikľavá skala a Markušovský sklaný hríb, ktorých návštevnosť stúpa, pretože patria k neobjaveným klenotom Spiša. Aj rozvoj cykloturistiky a to, že obcou vedú cyklotrasy prispieva k tomu, že obec navštevuje a prechádza ňou veľa návštevníkov a turistov. Keďže sme veľmi malá obec možnosti financovania projektov z vlastného rozpočtu sú minimálne, preto veríme, že uspejeme a budeme môcť krok po kroku budovať živú dedinu a tvoriť v nej nielen pre domácich ale i turistov zážitky.

Z tohto dôvodu by sme v obci chceli v najbližšej dobe revitalizovať čo najviac verejných priestranstiev. Začať chceme školským dvorom, ktorý slúži našim školákom, škôlkarom i rodinám s deťmi.

Účel použitia dotácie    

Dotácia bude použitá na budovanie a revitalizáciu verejne dostupných priestranstiev v rámci zelenej infraštruktúry obce a jej cieľom bude premeniť súčasný oplotený dvor na živý dvor, ktorý prispeje nielen k rozvoju a budovaniu zelenej infraštruktúry v obci, ale aj k rozvíjaniu pozitívneho prístupu detí k vonkajšiemu prostrediu, a to prostredníctvom aktivít týkajúcich sa pestovania plodín, byliniek a okrasných kvetov i pozorovaniu rozmanitých druhov živočíchov. Jednoducho prispejú k poznaniu, že aj kvietok, plod či hmyz je tiež len živý tvor.

Názov projektu :           Živý d(t)vor

Celkové náklady projektu v eurách        5841

Výška požadovanej dotácie v eurách     5800

Popis projektu žiadosti

Na dvore sa v súčasnosti nachádza jeden menší vyvýšený záhon v ktorom sa minulý rok prvýkrát vysadili bylinky a zopár plodín s rôznym obdobím dozrievania. Okrem toho je tu hojdačka, šmýkačka, stará lipa. Projekt nám ma pomôcť zabezpečiť a vytvoriť ďalšie vyvýšené záhony a motivovať detí, petagógov, rodičov i širšiu verejnosť rozvíjať spoločné aktivity smerujúce k skrášľovaniu okolia s pozitívnymi dopadmi aj na zážitkové učenie a váženie si prostredia v ktorom vyrastajú. Cieľom projektu je rozvíjanie pozitívneho prístupu k vonkajšiemu prostrediu a aktivít týkajúcich sa pestovania plodín, byliniek a okrasných kvetov i lúčnych záhonov, či pozorovanie iných živých organizmov – hmyz, vtáci. Deťom je potrebné už od útleho veku vštepovať, že ich zdravie ovplyvňuje aj to čo jedia a založenie vyvýšených záhonov, záhradky, učenie o udržateľnosti a zdravom stravovaní, proces pestovania a učenie sa o obchode i tvorbe produktu je pre ne obrovská skúsenosť, dobrodružstvo a zážitok z vyučovacích procesov s prepojením na komunitný život v obci i podporu spolupráce. Okrasné kvety a trávy by boli ďalej využité v procese tvorby jesenných vencov v rámci tvorivých dielní s dôchodcami, ktoré by sme chceli iniciovať. Finančné prostriedky budú použité na vytvorenie záhradky, vyvýšených záhonov, vtáčej búdky, hotela pre hmyz a zachytávanie dažďovej vody, výsadbu rastlín a nákup osív a semienok. Zakúpený bude aj materiál na tvorbu edukačných tabuli, pribudnú lavičky, odpadkový kôš i kresliace tabule. Vytvorí sa nádherná lúka starých časov zložená z poľných a lúčnych kvetov, ktorú bude lemovať chodníček z pníčkov.

Chceli by sme tiež osadiť informačné – náučné kriedové tabule na ktoré by si mohli deti kresliť a písať poznámky z pestovania. V prípade jarmoku by slúžili ako predajné tabule.

Tento projekt je šanca pre začiatok komplexnej premeny školského dvora na dvor živý podporujúci outdoorovú edukáciu a dobrodružstvo, ale i nástroj pre posilnenie vzťahov miestnej komunity a detí vytváraním podmienok pre spoluprácu.

Výstupy projektu          

Prezentácia projektu, ekosemináre, spoločná výsadba záhonov pri príležitosti Dňa rodiny, plánovanie výsadby, projekty detí, tvorenie skrášľujúcich prvkov /ozdobné farbené kamienky, predaj vypestovaných plodín, tvorivé dielne/. Všetky tieto aktivity smerujú k ambícii vytváraťpozitívny vzťah k práci a podpore vzdelávania vo vonkajších podmienkach azapojenie do procesov rodičov, detí, obecnú komunitu i pedagógov. Nadviazať chceme na spoluprácu a partnerstvo vo vzťahu so základnou a materskou školou, ale predovšetkým na posilňovanie vzťahov a spolupráce s miestnou komunitou a rodičmi ich aktívnym zapájaním do procesov. Určite plánujemeosloviť aj ďalšie podnikateľské subjekty v obci, aby nám projekt pomohlizveľaďovať a neustále skrášľovať. Obecný urbariát oslovíme, aby námpomohol priviesť z lesa drobné halúzky a zem, ktoré sú potrebné pri zakladní záhonov. Oslovíme aj obecných kutilov, ktorí by nám mohli pomôcťvyrobiť rôzne ozdobné prvky do záhonov, búdky pre vtáčikov a pod. Dosiahnú sa však tieto výstupy:

1. spolupatričnosť – podpora spolupráce a vzťahov na úrovní komunity obce

a rodičov MŠ a ZŠ, vštepovanie lásky k prírode

2. podpora vzdelávania – zážitková forma vzdelávania formou zapojenia do

procesu

3. vytváranie hodnôt – tvorba produktu, radosť a odmena z vypestovaných

plodín a predaja produktov, učenie detí, že práca môže byť zábavou

4. zážitok – záhradka živý dvor sa stane pre detí dobrodružstvom

Cieľová skupina 

Primárnou cieľovou skupinou sú deti materskej školy, ale aj základnej školy, ktoré sa budú na celom procese projektu zúčastňovať. To znamená, žeokrem výroby vyvýšených záhonov sa budú podieľať na príprave vhodnej pôdy /seno, slama, konáriky, kompost, vozenie substrátu/, sadenie, obhospodarovanie, polievanie, zber, sušenie, tvorenie z hotových produktov /príprava šalátu, kytičiek, sušenie bylín, pozorovanie procesov rastu, hmyzie divadlo/ predaj atď.

Ďalšími cieľovými skupinami sú rodičia, ktorí budú pri celom procese zakladania záhradky participovať, dobrovoľníci a zástupcovia obce. Zapojeníbudú formou pomoci pri zabezpečovaní osadenia záhonov a výsadbe. Zástupcovia obce budú nápomocní pri realizácii obecných tvorivých dielní a spojkou medzi obecnou komunitou a deťmi tým, že vytvoria podmienky pre stretávanie sa s nimi napr. poskytnú priestor. Máme v obci bylinkárky, ktoré by mohli byť zapojené ako lektorky pri výsadbe a sušení bylín. Tu sa otvára priestor aj na prípravu darčekových pozorností vo forme sypaných bylinkových čajov pre dôchodcov v mesiaci úcty k starším či inýmuznávaným sviatkom v obci. Široká obecná verejnosť môže prispieť napríklad darovaním priesad, semienok, odrezkov pri výsadbe na základe výzvy, ktorú by sme realizovali.

Odhadovaný počet osôb, ktorých realizácia projektu zasiahne   60

Udržateľnosť projektu  

Ambíciou bude neustále záhradku zveľaďovať, rozšírovať a vytvárať priestor v okolí záhradky pre ďalšie aktivity súvisiace s pestovaním a pozorovaním prírodných procesov (vonkajša kuchynka, krmitko pre zvieratká, vodné hospodárstvo, zachytávanie dažďovej vody, vytvorenie aleje ovocných stromov…).

V nadväznosti na tento projekt chceme v revitalizácii dvora ďalej pokračovať, a to vytvorením altánku – vŕbové iglu a most, výsadba ovocného sadu, tvorba senzorického chodníka, vybudovanie záhradného domčeka pre odkladanie záhradných nástrojov a sušenie bylín a kvetov.

O živý dvor sa okrem detí bude starať obecný správca – údržbár, ktorý bude dohliadať na to, aby ani počas školských prázdnin nebol dvor zanedbaný a ostal živý, nakoľko pestovanie si vyžaduje veľa práce, starostlivosti a trpezlivosti. Projekt bude propagovaný a jeho výstupy komunikované na sociálnych sieťach, webovom sídle obce a úradnej tabuli.

Realizačný plán a časový harmonogram 

Začiatok realizácie 03.04.2023

Dátum ukončenia 30.6.2023

Prehľad kľúčových aktivít pre dosiahnutie cieľov rozpísaných v jednotlivých mesiacoch:

od 4-2023 do 4-2023 príprava terénu, osadenie záhonov, nádoby na zber dažďovej vody, príprava priesad

od 5-2023 do 5-2023 výsadba plodín, príprava kvetinových záhonov, estetické dotváranie priestoru –

farebné kamienky, menovky, osadenie kresliacich a náučných tabuli, osadenie hotela pre hmyz

od 5-2023 do 6-2023 pestovanie plodín a kvetov, zber dozretých plodín, udržiavanie záhradky, osadenie lavičiek, smetného koša

od 9-2023 do 10-2023 zber plodín, bylín a kvetov, sušenie, príprava produktov na predaj, tvorivá dielňa so seniormi – ikebany a vence na dušičky