Preskočiť na obsah

Zápis detí do Materskej školy v Matejovciach nad Hornádom

Zverejnené 11.4.2024.

Kategória

Z Á P I S
detí do materskej školy na školský rok 2024 / 2025 sa uskutoční  9. – 10. mája 2024,  v čase od 08.00 – 13.00 v budove MŠ na 1.poschodí.

Podmienky zápisu:

Formulár prihlášky nájdete na https://msmatejovcenh.edupage.org/register/ , ktorý je potrebné vyplniť a odoslať. Následne vytlačiť, podpísať oboma zákonnými zástupcami a doniesť do materskej školy (stačí v termíne zápisu),

-potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast ( tlačivo je súčasťou prihlášky )

Podmienky prijatia:

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2024 (vrátane) je predprimárne vzdelávanie povinné.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku v prípade, ak budú splnené materiálne, personálne a iné podmienky.                                                                         

Prednostne sa prijímajú:

– deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31. 8. 2024

– deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

– deti, ktoré k 31.8.2024 dovŕšili 3 roky veku,

– deti, ktoré majú bydlisko v Matejovciach nad Hornádom,

– deti, ktoré majú v MŠ súrodenca.