Preskočiť na obsah

ZÁMER ODKÚPENIA POZEMKOV DO MAJETKU OBCE MATEJOVCE NAD HORNÁDOM ZA ÚČELOM VÝSTAVBY ČOV

Zverejnené 18.7.2023.

Kategória

Obec Matejovce nad Hornádom zverejňuje zámer odkúpenia nehnuteľného majetku do majetku obce, ktorý bol prerokovaný a schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva Uznesením č.58/2023 dňa 12. 07. 2023 v tomto rozsahu:

Obecné zastupiteľstvo obce Matejovce nad Hornádom schvaľuje zverejnenie zámeru odkúpenia pozemkov pre výstavbu ČOV a odkúpenie pozemkov na základe individuálnych dohôd s vlastníkmi.

Zdôvodnenie: zámer odkúpenia nehnuteľného majetku do vlastníctva obce sa odôvodňuje tým, že kúpa umožní obci prostredníctvom prebiehajúcich pozemkových úprav vyčleniť pozemky pre umiestnenie stavby ČOV, ktorú obec v budúcnosti plánuje vybudovať. Podľa štúdií je to jediné vhodné miesto v obci, kde je ČOV možné umiestniť. Viď mapové prílohy s vyznačením umiestnenia stavby.

V prípade, že ste vlastníkom niektorej z dole uvedených parciel a mali by ste záujem o predaj svojho podielu, neváhajte nás kontaktovať.

Ďakujeme.