Preskočiť na obsah

Informácia o realizácii zisťovania IKT

Zverejnené 27.4.2023.

Kategória

Štatistický úrad SR v súlade s projektom EÚ realizuje v roku 2023 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a jednotlivcami (IKT).

Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a
komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť
využitia týchto technológií.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2023 vybraných viac ako 190 obcí, medzi nimi aj naša obec.
Do zisťovania IKT je zaradených 5 060 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční od 2. mája do 30. júna 2023.
V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR
poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.
Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené,
nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov
upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a ochranu osobných údajov upravuje Nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický
úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických
údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.


Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo
telefonicky na t. č. 055/6410 239 – Ing. Eva Modráková, vedúca oddelenia.