Preskočiť na obsah

Evidencia psov

Zverejnené 11.3.2024.

Kategória

Vážení majitelia psov,

prosíme Vás o vyplnenie krátkeho formulára, ktorého cieľom je analýza aktuálneho stavu evidencie držania psov v našej obci.

https://forms.gle/9QkXmnN64eWFn7qZ6

Ak nemáte možnosť tento formulár vyplniť elektronicky, môžete ho vyplniť aj písomne na obecnom úrade v termíne do 05. apríla 2024. V súvislosti s uvedeným dávame do pozornosti aj niekoľko faktov vyplývajúcich zo Zákona č. 282/2001 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie na Obecnom úrade v lehote do 30 dní od uplynutia 90. dňa držby psa. Evidenciu a vydávanie známok vedie obec.
Do evidencie sa zapisuje :

  • evidenčné číslo psa,
  • tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má. POZOR! Podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z.: Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom (mikročipom),ktorý spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.
  • meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
  • umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa
  • iné údaje o psovi (farba, plemeno a pod. …)

Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti oznámiť obci. Na evidenciu týchto skutočností slúži formulár s názvom Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za psa, ktorý je dostupný tu: https://matejovcenadhornadom.sk/podatelna/


Obec vydáva držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku. Na známke je uvedené evidenčné číslo psa a názov obce, kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.


Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť na Obecnom úrade. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu vydať náhradnú známku.

Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:

  • neprihlási psa do evidencie,
  • neoznámi každú zmenu údajov, ktoré boli nahlásené do evidencie psov do 30 dní od ich zmeny,
  • resp. neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.