Základná Škola

Z histórie
Matejovská rímskokatolícka ľudová škola bola založená v roku 1907. Budovu školy, ktorá pôvodne bola liehovarom, kúpili občania od Jeremiáša Golnera a prebudovali si ju na školu.

Po roku 1924 k základným predmetom patrilo čítanie, písanie, náboženstvo, občianska náuka, recitácia básní, zemepis, dejepis, prírodopis, počtoveda, spev, kreslenie a telocvik. Vysvedčenie sa žiakom dávalo každý štvrťrok. Vyučovanie prebiehalo v jednej miestnosti od 1. do 6. ročníka. Od školského roku 1928/29 bola predĺžená školská dochádzka na osem rokov.

Prestavba školy sa uskutočnila v priebehu školských prázdnin v roku 1932.
Zakúpili sa aj nové učebné pomôcky, 10 nových lavíc, železná pec, nová tabuľa. Dňa 17. decembra 1932 bola rímskokatolícka ľudová škola v Matejovciach nad Hornádom divíziou Československého Červeného kríža vyhlásená za vzorovú školu. 1. septembra 1938 vznikla dvojtriedna rímskokatolícka ľudová škola. Vyučovanie prebiehalo striedavo predpoludním a popoludní, keď v I. triede boli zadelení žiaci 1. - 3. ročníka a v II. triede to boli žiaci 4. - 8. ročníka.

Po skončení druhej svetovej vojny a po obnovení ČSSR v roku 1945 nastal postupný proces centralizácie a poštátnenia školstva. V školskom roku 1945/46 dostala Matejovská rímskokatolícka ľudová škola názov Štátna ľudová škola, neskôr Národná škola. V roku 1957 sa začalo s prácami na dvojtriednej národnej škole v blízkosti kantorského bytu. 14. mája 1961 bola slávnostne odovzdaná do užívania.

Dnes
Obec má Základnú školu pre 1. - 4. ročník. V školskom roku 2010/2011 do nej nastúpilo 10 žiakov.


Materská škola

Z histórie
Materská škola bola zriadená 1. septembra 1948 a bola umiestnená v byte riaditeľa národnej školy, kde mala k dispozícii na svoje účely dve menšie miestnosti, a to učebňu a šatňu.
Po dostavaní novostavby ZDŠ, sa od 1. septembra 1967 presťahovala do tejto budovy. Na svoju prevádzku dostala jednu miestnosť, ktorá slúžila súčasne ako učebňa a miestnosť na hranie.
V roku 1974 sa začala stavať nová budova MŠ. Dokončená bola v roku 1976. V novej jednotriednej MŠ s celodennou prevádzkou sa začala prevádzka s 30 deťmi. Deti často vystupovali v kultúrnom dome, spoločne so žiakmi ZŠ sa každoročne zúčastňovali karnevalov a výletov do prírody.

Dnes
Obec má aj dve školské zariadenia a to:
- Materskú školu a
- Školskú jedáleň pri Materskej škole

Materská škola je taktiež jednotriedna s celodennou prevádzkou. V školskej jedálni sa stravujú aj žiaci základnej školy a dôchodcovia.